Het om te vormen gebied aan de westkant van de Sallandse heuvelrug ligt op het grondgebied van twee gemeenten: Rijssen-Holten en Hellendoorn-Nijverdal. Die omvorming betreft een functiewijziging van het gebied. Normaal gesproken spelen dan de gemeentelijke bestemmingsplannen een rol. Beide gemeenten hebben vrij gemakkelijk afgezien van hun mogelijkheden tot inspraak en invloed door in te stemmen met een zogenaamd provinciaal inpassingsplan (PIP). Het PIP is een juridisch middel waarmee belangen van hogere overheden kunnen worden doorgevoerd, wanneer beleid van een lagere overheid deze belangen doorkruist. Als bewoners hebben we de Commissie Grondgebied van Rijssen-Holten geïnformeerd over onze standpunten en over het verlies aan controle van de gemeente over de maatregelen op in hun eigen gebied, wanneer zij akkoord gaat met een PIP. De gemeente is echter gesust met de toezegging van de provincie dat de plannen rekening houden met de belangen van alle betrokken partijen, dus ook van omwonenden. Op basis daarvan is de gemeente akkoord gegaan met het PIP. En dat we als omwonenden nergens in zijn gekend, is in een eerder bericht aan de orde geweest.

Voorbereiding op de MER
Gezien de functiewijziging van het gebied is er een MER-beoordeling nodig. MER staat voor Milieu Effect Rapportage. Om u even mee te nemen in het jargon van de provincie: er is een plan-MER opgesteld voor alle gronden binnen het ontwerp-PIP Sallandse Heuvelrug. Ten behoeve van de start van de procedure van het plan-MER is er een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor de MER’. In de tweede helft van november 2017 lag de NRD ter inzage. Als omwonenden hebben we daar zienswijzen voor ingediend. Eind april 2018 (!) kregen we daar antwoord op.

Reactie van de provincie op onze zienswijzen
De Nota van Antwoord begint met “Samen economisch sterker, met de kracht van de natuur”. Het wordt steeds duidelijker waar het belang ligt!

  1. De MER zou moeten ingaan op hoe de heide hersteld wordt door de heide slechts uit te breiden en met alle gevolgen voor alle huidige plant- en diersoorten. Antwoord van de provincie: de maatregelen zijn gericht op uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de heide. Vroeger was de Sallandse heuvelrug onderdeel van een open heidelandschap (minder bos). Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige natuur- en landschappelijke waarden. Dit antwoord zegt niks over of dit item wordt meegenomen in de MER. Waar staat als uitgangspunt dat de provincie terug wil naar vroeger? Als men dan consequent is, sloopt men het gebouw van Staatsbosbeheer bij Nijverdal, want dat stond er vroeger ook niet.
  2. De MER zou moeten ingaan op de aanzienlijke afname van CO2-invang. Antwoord van de provincie: dat is geen doelstelling van deze opgave. Maar Staatsbosbeheer gaat in de toekomst landelijk 100.000 hectare bos aanplanten. Die aanplant heeft niets te maken met de milieu- en klimaatdoelen van Staatsbosbeheer, zoals de provincie suggereert, maar met een opdracht vanuit Europa. En wie betaalt, bepaalt. Bomen kappen, bomen planten, als het maar geld oplevert. Dus CO2 wordt niet meegenomen in de MER.
  3. Een MER moet in zijn algemeenheid rapporteren over de effecten wanneer er geen maatregelen worden genomen, wanneer de voorgenomen maatregelen wél worden getroffen en wat er gebeurt bij alternatieve maatregelen. O.i. zou de MER moeten bijdragen aan het meetbaar maken van de voorgenomen maatregelen. Antwoord van de provincie: natuur is geen wetenschap. Ze gaan uit van de best beschikbare kennis. Is de stikstofproblematiek niet gebaseerd op wetenschap? Zijn de hydrologen en ecologen van de provincie of van ingehuurde bureaus dan geen wetenschappers? Zijn hun juridisch planologen geen wetenschappers? Zijn de maatregelen met goedbedoelende amateurs verzonnen? Kúnnen ze bij de provincie niet beter of willen ze niet beter?
  4. Zo’n MER moet ingaan op een alternatief plan. Antwoord van de provincie: er worden planalternatieven afgewogen t.o.v. de referentiesituatie, bijvoorbeeld voor de onderdelen hydrologie en ecologie. Deze vaagheid is kenmerkend voor de provincie. Blijkbaar is er in het politieke krachtenveld afgesproken om elkaar de hand boven het hoofd te houden, zodat geen enkele partij waar dan ook op kan worden afgerekend.
  5. Overige punten die de omwonenden hebben aangegeven, “zullen voor zover relevant worden meegenomen in het op te stellen MER”. En hier staat weer bij dat in het kader van klimaat en duurzaamheid op CO2 zal worden ingegaan. Voor de rest veel retoriek. Opmerkelijk is dat het Varkensbos buiten het PIP blijkt te vallen, hoewel dat wel degelijk gekapt gaat worden volgens alle andere documenten.

Ook zienswijzen die door anderen zijn ingediend worden door de provincie ijzig en afstandelijk beantwoord met de standaard teksten.

Hoe nu verder?
Voor de MER zelf kunnen ook zienswijzen worden ingediend. Dit kan van 5 juni t/m 16 juli 2018, en wel digitaal via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van Sallandse Heuvelrug, nummer 3879970. Zo’n zienswijze heeft niet een bepaald format. Iedereen kan op zijn eigen wijze een mail sturen. Hierbij een oproep aan allemaal om tijdig zinvolle zienswijzen in te dienen. Laat de provincie nog maar eens goed nadenken over de gevolgen van de maatregelen voor het milieu in ons gebied.

Wellicht zijn er juristen onder u die betrokken zijn bij de Helhuizen en die mogelijkheden zien om de standpunten van de omwonenden wat nadrukkelijker onder de aandacht van de provincie te brengen. Uw input zou meer dan welkom zijn.