Op woensdag 30 januari jl. kwamen Corné Balemans (projectleider Staatsbosbeheer) en Herbert Harms (jurist van de provincie Overijssel) naar de Helhuizen om te proberen de projectstandpunten rond de massale boskap nog eens voor het voetlicht te brengen. Het gesprek verliep in goede sfeer, maar het werd wederom duidelijk dat, hoewel we allemaal streven naar een sterke natuur, de standpunten van beide aardige heren en die van de bewoners ver uiteen liggen.

Wat staat geschreven, is waar
Voor de jurist was het een eerste bezoek aan het gebied. Na jaren van uitpluizen van regels, procedures en arresten kon hij er dit keer kennis van nemen dat de massale boskap te maken heeft met echte natuur en echte mensen. De boswachter was er vele malen eerder geweest en hij kent het gebied en de mensen goed. Het is alleen zo jammer dat hij ervan overtuigd is dat wat er allemaal in de gebiedsanalyse en het beheerplan Sallandse Heuvelrug staat beschreven, het resultaat is van “er is heel goed over nagedacht”, dat dit alles los te zien is van allerlei belangen(groepen) en lobbyisten, en dat wat er staat grote voordelen zou hebben voor de biodiversiteit. Als bewoners zijn we echt geschrokken van de gedachte dat omdat bij de totstandkoming van de documenten alle formele wegen correct zijn bewandeld, kan worden aangenomen dat de inhoud dan ook correct is. Daarbij is tabel 3.2 met de instandhoudingsdoelen van habitattypen en -soorten in de Gebiedsanalyse heilig verklaard. En daarin staat met een simpel ‘>’-teken dat het oppervlak van het habitattype H4030 Droge heide moet worden vergroot en dat de kwaliteit moet toenemen. En daarom zal in september 2019 worden begonnen met een gigantische kaalslag aan de westkant van de Sallandse Heuvelrug.

Steun vanuit onverdachte hoek
Ons standpunt rond het concretiseren van de verwachte resultaten en meetbaarheid van de daadwerkelijke resultaten werd door Staatsbosbeheer wederom als lastig beschouwd, omdat de stand van de korhoenders van ‘zoveel factoren afhankelijk is’ dat daar geen zinnige uitspraak over kon worden gedaan, maar slechts een hoop kon worden uitgesproken. Wat de heer Balemans wel nadrukkelijk heeft toegezegd, is dat indien de maatregelen niet het gewenste resultaat hebben, er niet nóg meer bos gekapt zal worden. Verder wees hij er zelf op dat de geplande verbreding van de A1 en de N35 zullen leiden tot een toename van CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen. Hoe die extra CO2-uitstoot kan worden gerijmd met het kappen van bomen, is ons bewoners een raadsel.
In april vorig jaar spraken we in ons stukje 6 (over CO2) al het vermoeden uit dat de opbrengsten uit de houtkap voor de uitvoerders één van de overwegingen zou kunnen zijn om actief mee te werken aan de ontbossing. In Nieuwsblad De Kaap | Stichtse Courant van 31 januari 2019 zegt oud-directeur van Staatsbosbeheer Frits van Beusekom dat Staatsbosbeheer heden ten dage roofbouw pleegt op de Nederlandse bossen, sinds het zelf geld moet verdienen. Drie jaar lang volgde deze wetenschapper (bioloog) Staatsbosbeheer, waarbij hij hun werkzaamheden afzette tegen hun eigen bosvisie en andere (wettelijke) normen voor bosbeheer. Daar bleek nogal een mismatch te zitten. Door de marktwerking is “Staatsbosbeheer zo productiegedreven geworden, dat het bosbelang wordt veronachtzaamd”. Hij laat zich in dit artikel niet uit over biodiversiteit, noch over Natura2000 en de PAS, maar de uitspraken van Van Beusekom zijn een teken aan de wand.