Het jaarverslag 2018 van de VBNE is beschikbaar. De VBNE is de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. De VBNE heeft als doel het professioneel beheer van haar leden te ondersteunen. LandschappenNL, de Federatie Particulier Grondbezit, het Rijksvastgoedbedrijf, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Natuurnetwerk Gemeenten zijn lid van de VBNE.

Wat doet de VBNE?
De leden richten zich gezamenlijk op kwaliteitsverbetering en het vergroten van doelmatigheid en efficiëntie van hun bedrijfsvoering voor het professioneel beheer van bos en natuur.
Samen hebben de leden 463.341 hectare bos en natuur in eigendom oftewel 90% van alle bos en natuur en daarmee 11% van het Nederlandse landoppervlak. Hun geschiedenis en de ontwikkeling van hun vakmanschap beslaat meer dan een eeuw en bij sommige particuliere landgoederen zelfs eeuwen. Aldus het jaarverslag in hoofdstuk 1. Dat hoofdstuk gaat verder met “Professioneel beheer van bos en natuur in Nederland vereist aandacht voor de ecologische kwaliteit van onze terreinen (…). Een onderwerp dat nieuw is in 2018, maar de komende jaren de agenda zal blijven bepalen, is klimaatverandering. Bos, natuur en landschap ondervinden enerzijds de schadelijke gevolgen van klimaatverandering en gelijktijdig bieden onze terreinen ook een oplossing. Dit in de vorm van natuurlijke koolstofopslag, met een scala aan nevenvoordelen voor mens en natuur. Reden voor de VBNE om deel te nemen aan de Klimaattafel”.

Rol voor bos en bomen
In hoofdstuk 2 van het jaarverslag staat de kop “VBNE waarborgt duidelijke rol voor bos, bomen en natuur in Klimaatakkoord”. De VBNE heeft gepleit voor een duidelijke rol voor bos, bomen en natuur (BBN) door deelname aan de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik en voorzitterschap van de werkgroep BBN. De vereniging vat het resultaat van deze klimaattafel als volgt samen: “Het ontwerp Klimaatakkoord beschrijft vier categorieën maatregelen voor bos, bomen en natuur:
1. voorkomen van ontbossing;
2. vergroten van de vastlegging van koolstof in bos en natuur door ander beheer, ook in natte ecosystemen als moeras, veen en kust en met behulp van anti-verdrogingsmaatregelen;
3. vergroten van het areaal bos en natuur, ook door het Natuurnetwerk Nederland af te maken;
4. versterken van koolstofvastlegging in de keten door het gebruik van producten en reststromen uit bos en natuur, zoals hout en overige biomassa.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
Het is toch vrij bijzonder dat de VBNE in haar rol van voorzitter van de werkgroep BBN, aan de klimaattafel heeft gewaarborgd dat ontbossing zal worden voorkomen, dat er bos bij zal komen en dat er meer koolstof in bos zal worden vastgelegd, maar dat twee van haar prominente leden (Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) bezig zijn om bos op grote schaal te laten verdwijnen? Hoe kan het zijn dat de praktijk van deze twee leden zo ver af staat van de maatregelen die de VBNE promoot? Is de VBNE bekend met het werk van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer? Het is bijzonder opmerkelijk dat Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer jarenlang samen met de provincies hebben gewerkt aan de plannen voor Natura2000, waarin draconische boskap centraal staat, en dat ze tegelijkertijd via de koepel van de VBNE aan de klimaattafel zaten te praten over voorkoming van ontbossing en vergroting van het areaal bos! Ons inziens zouden hier wel eens door een onafhankelijk onderzoeksbureau vragen over mogen worden gesteld.