Op 20 april 2019 reageerde de directeur van Natuurmonumenten, Marc van den Tweel, in de Volkskrant op de berichtgeving in alle media, waar het gaat om de rol van Natuurmonumenten en de boskap.

Bosoppervlak

Hij houdt vol dat op zijn terreinen de oppervlakte bos is toegenomen en niet is afgenomen. Dat lijkt strijdig met de observatie dat er heel veel is gekapt, hetgeen niet past in het kader van de klimaatakkoorden. Wat was de rol van Natuurmonumenten bij de totstandkoming van die akkoorden? Op dit moment staan nog heel wat kapplannen op de rol. Heeft Van den Tweel die meegeteld?

Stikstof
Van den Tweel schrijft dat door overmatige stikstofuitstoot de natuur in Nederland onder druk staat en alle hulp kan gebruiken. De keuzes rond die hulp worden nu besproken met de achterban. De grote vraag is hoe eerdere keuzes tot stand zijn gekomen. Hoe komt het dat Natuurmonumenten de opdracht rond Natura2000 en de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) op de Sallandse Heuvelrug heeft aangenomen? Daarin staat economische groei voorop. Het gevolg daarvan is méér stikstofuitstoot. En Natuurmonumenten is daarmee akkoord gegaan en heeft zijn hulp aangeboden om via de natuur maatregelen te nemen, o.a. via draconische boskap. Het beheerplan Sallandse Heuvelrug is officieel vastgesteld en Natuurmonumenten moet zijn deel uitvoeren. In principe gaan er in september 2019 weer tientallen hectaren bos tegen de vlakte. Wat is de rol en invloed van de achterban in de praktijk? We zijn zeer benieuwd wanneer deze organisatie nu echt eens kiest voor de natuur en niet voor het geld.

Maij en Brink op RTV Oost

Provincie Overijssel
Op 16 april 2019 legden gedeputeerde Hester Maij en provinciehoofd Staatsbosbeheer Herman Brink een verklaring af bij RTV Oost. Er zou, door alle ophef in de samenleving, nog eens goed worden nagedacht over de kapplannen in Natura2000-gebieden. Ruim 20 jaar hebben ze erover kunnen nadenken. De provincie Overijssel is akkoord gegaan met het verlies van honderden hectaren bos. De gebiedsanalyses en beheerplannen zijn, in haar ogen, tot in de puntjes uitgewerkt en officieel vastgesteld. En nu gaan ze er nóg eens goed over nadenken. Toen we twee jaar geleden aan Hester Maij vroegen of de boskapplannen wel zo handig waren in het kader van CO2-opslag, antwoordde ze per mail dat we het onderwerp wel heel breed trokken en dat ze ervan uitging dat hier op landelijk niveau voldoende over nagedacht was. In de Nota van Antwoord op onze zienswijzen voor de MER rond CO2 staat dat CO2-opvang niet de doelstelling is van de voorliggende opgave. Men kijkt naar de landelijke schaal rond ontwikkeling en instandhouding van het totale bosareaal. Op deze wijze schuift de provincie haar verantwoordelijkheid voor de leefomgeving af op anderen. We hopen dat ze bij Staatsbosbeheer én bij de provincie, in de broedtijd, nu wél eens goed op CO2 gaan broeden!

Staatsbosbeheer
Twee dagen ná de verklaring van Hester Maij en Herman Brink ontvingen we het periodieke ‘Bericht van de boswachters’. Daarin staat dat “bos belangrijk is in het klimaatvraagstuk en voor de biodiversiteit in Nederland én dat bos een van de hoogst gewaardeerde landschappen is”. Desondanks staat er iets verderop dat “het goed zou zijn bij de omgeving Helhuizen een verbinding te maken met het omliggende (landbouw)gebied. Daarvoor is het nodig 150 hectare bomen te kappen om heide te laten ontwikkelen”. Ze zouden er in de broedtijd toch nog eens goed over nadenken? Of staat de uitkomst van dat denkproces al vast? Even kort: Staatsbosbeheer heeft bij de parkeerplaats Helhuizen zo’n 6 hectare akker. Om een verbinding te leggen tussen de heide en die schamele 6 hectare, wil men 150 hectare bos tegen de grond gooien. Ze beschikken nu al over 1300 hectare heide. Het ligt meer voor de hand om ergens midden in het heidegebied een stukje van 6 hectare om te vormen tot kruidenrijke akker. Die verhoudingen lijken ons behoorlijk veel geschikter. Daar hoeven wij geen 20 jaar en nog eens vier maanden broedtijd over na te denken! Bedoelt Staatsbosbeheer een verbinding te maken met het regulier landbouwgebied, dan kunnen ze weten dat deze gronden decennialang zijn vergiftigd met bestrijdingsmiddelen, waaronder glyfosaat. Ook al zou er worden geëxtensiveerd, dan is die grond voorlopig niet schoon. Hoeveel insecten zouden daar nog zitten of op korte termijn bij komen?

Op dinsdag 7 mei vanaf 19 uur staat Staatbosbeheer op de parkeerplaats Helhuizen met koffie en koek om hun standpunt nog eens toe te lichten. Zijn ze op 7 mei dan al uitgedacht? Hoe dan ook, als het verhaal niet klopt en niet valt uit te leggen, dan helpen daar geen duizend koppen koffie en koeken tegenaan.