Voor wie het nieuws volgt, was het niet te missen. Het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) van de Verenigde Naties kwam op 6 mei 2019 met een bijzonder verontrustend rapport: het First Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services.

NRC
De NRC vermeldde uit dit rapport dat we zoveel grondstoffen uit de natuur halen, dat die natuur daarvan onvoldoende kan herstellen. In de afgelopen vijftig jaar is bijna de helft van alle ecosystemen op land en in zee ernstig aangetast door menselijk handelen. Volgens Robert Watson, voorzitter van het IPBES, zijn we wereldwijd bezig de fundamenten uit te hollen van economie, levensonderhoud, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven. Om de biodiversiteit werkelijk te beschermen, moeten we bereid zijn tot fundamentele veranderingen in onze manier van leven. Het rapport stelt het ‘beperkte paradigma van economische groei’ ter discussie. Eerdere doelen om de achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan, zijn niet gehaald. Het rapport laat ook zien dat de mens de boosdoener is. Bevolkingsgroei, landgebruik, overbevissing en houtkap, het verhuizen van plant- en diersoorten naar gebieden waar ze niet thuishoren, het gebruik van fossiele brandstoffen, zelfs gewelddadige conflicten dragen bij aan het verlies van biodiversiteit.

De Volkskrant
Natuur en biodiversiteit zijn essentieel voor het tegengaan van klimaatverandering. Bossen en oceanen nemen de helft van de CO2-uitstoot op. Als ze dat niet zouden doen, was de opwarming al niet meer te stuiten geweest. Toch is de afgelopen vijf jaar een oppervlakte van vijf keer Engeland aan tropisch bos omgehakt vanwege de onverzadigbare mondiale behoefte aan rundvlees, sojabonen, palmolie en biobrandstoffen.

De krant biedt duidelijkheid met een definitie: biodiversiteit (kort voor biologische diversiteit) is een containerbegrip voor de totale rijkdom aan leven op de planeet: alle planten, dieren en micro-organismen alsmede hun relaties, met elkaar en met hun omgeving, van het niveau van genen en soorten tot aan complete ecosystemen. Alle soorten zijn verbonden. Hoe meer er verdwijnen, hoe meer een ecosysteem en uiteindelijk het web van het leven zelf wordt uitgehold.

Duurzaam nieuws
De website duurzaamnieuws.nl weet ook te melden dat de economie al vele decennia lang meer bronnen aan de natuur onttrekt dan dat ze zelf kan herstellen. Visstanden lopen terug door structurele overbevissing, de vruchtbaarheid en het regeneratief vermogen van de landbouwgronden wordt vernietigd door kunstmest en pesticiden, bestuivende insecten sterven op grote schaal uit en ontbossing neemt steeds verder toe.

Het Parool
Robert Watson van het IPBES wijst er in deze krant op dat de mens niet kan leven zonder de ‘onschatbare diensten’ die de natuur ons elke dag verschaft, zoals medicijnen, insecten die onze gewassen bestuiven, bossen die CO2 opnemen en schoon drinkwater.

IVN
Op de website van IVN haalt men uit het VN-rapport dat tenminste een kwart van alle broeikasgassen afkomstig is van de landbouw. De groei van de landbouwindustrie heeft geleid tot het verdwijnen van grote delen van CO2-absorberende bossen. Sinds 1990 heeft de aarde 290 miljoen hectare aan bos verloren.

Relatie met de Sallandse Heuvelrug
De problemen die VN signaleert, spelen wereldwijd, dus niet alleen in tropische oorden, maar ook gewoon in Overijssel. Houtkap en ontbossing dragen volgens het rapport duidelijk bij aan de achteruitgang van de biodiversiteit. Bomen zijn hard nodig voor de opname van CO2 en voor het indammen van de globale temperatuurstijging. De landbouw zal niet verder kunnen uitbreiden, maar zal volgens een ander model moeten gaan werken om de problemen de baas te blijven. Eens te meer wordt duidelijk dat de Natura2000/PAS-plannen voor de Sallandse Heuvelrug, gericht op economische groei, op uitbreiding van de landbouw en op menselijk handelen in de vorm van rigoureuze ontbossing en verbinding van een natuurgebied met zwaar vervuilde landbouwgebieden, bepaald géén positieve bijdrage leveren aan de oplossing van de biodiversiteitsproblemen.

Wij vragen de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten tijdens hun reflectieperiode (tijdens het broedseizoen 2019) het VN-rapport nadrukkelijk in hun overwegingen te betrekken en daar lering uit trekken. Laten die partijen nog eens heel goed luisteren naar de kritische burgers die de afgelopen jaren hun beleid ter discussie hebben gesteld. We mogen van de overheid en van natuurbeheerorganisaties verwachten dat ze de juiste beslissingen nemen om de biodiversiteit te versterken. is voor hen het moment om daar op een zinvolle manier iets mee te doen. Liever dan dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de afbraak van ons leefklimaat. We hebben niets aan excuses achteraf. Bossen kunnen in mum van tijd worden gekapt. Het duurt decennia voordat die schade is hersteld!! Laten ze over hun ego, hun eerdere inzichten en over hun financiële belangen heenstappen en kiezen voor natuur en de mensheid.