Op 15 juni 2019 stond er op Nu.nl een stuk over het zogenaamde dilemma rond de bomenkap op de Sallandse Heuvelrug. Geselecteerde leden van Natuurmonumenten hadden er een rondleiding gekregen van boswachter Jos Schouten van Natuurmonumenten.

Wulp
Schouten wil het de leden graag duidelijk maken waarom er bomen moeten worden gekapt op de Sallandse Heuvelrug. Hij houdt een pleidooi voor de wulp. In het beheerplan Sallandse Heuvelrug, waarop de natuurherstelmaatregelen moeten zijn gebaseerd, komt de wulp echter in zijn geheel niet voor. Er zijn vanuit Natura2000 in dit gebied geen instandhoudingsdoelen voor de wulp vastgesteld. Natuurmonumenten schiet met het pleidooi voor de wulp aan zijn doel voorbij. Puur voor de wulp mogen er geen tientallen hectaren bos worden gerooid. Zou de wulp exemplarisch zijn voor de ecologische situatie van het gebied, dan vereist die nog de nodige toelichting.

1850
De heer Schouten heeft het over het jaar 1850. Waar komt dit willekeurige jaartal vandaan? Als we terug willen naar 1850, dan is de vraag hoe de overige omstandigheden uit dat jaartal kunnen worden georganiseerd. Wil de boswachter ook terug naar het bevolkingsaantal van dat jaar, naar de stikstofdepositie van dat jaar, naar de CO2-uitstoot van dat jaar? Toen kapten ze nog bomen met een bijl en niet met grote machines. Ze werden weggesleept met paarden. Gaat Natuurmonumenten de omvorming van bos naar heide op deze manier aanpakken? Voorts heeft Natuurmonumenten  overal Schotse hooglanders lopen; die liepen er niet in 1850! Wel liepen er schapen, maar volgens de gebiedsanalyse van de provincie hebben die de jeneverbesstruwelen geen goed gedaan. En voor de jeneverbes ligt er wél een opgave. We kunnen het erover eens zijn dat het onmogelijk is om terug te gaan naar de situatie van 1850. Het zou bijzonder prettig zijn als Natuurmonumenten dit verwarrende argument voortaan niet meer zou gebruiken.

Biodiversiteit
Tenslotte pleit Schouten voor meer biodiversiteit. Zijn organisatie werkt in het kader van Natura2000 mee aan excessieve boskap (het gaat niet om bomen, maar om complete bossen). Alle biodiversiteit die met bos samenhangt, gaat verloren. Aan de westkant zit geen water. Schoutens argument om aan die kant bomen te kappen voor een amfibie als de kamsalamander geldt wellicht voor de nattere Zuna-kant van de heuvelrug, maar niet voor de westkant. En om het korhoen in stand te houden worden predatoren afgeschoten en afgevangen. Dus voor de instandhouding van één of twee dieren, moeten heel veel andere dieren (en bomen) verdwijnen. Hoe rijmt Natuurmonumenten dat met elkaar?

CO2
Schouten lijkt oprecht overtuigd van de maatregelen uit het beheerplan Sallandse Heuvelrug. Zijn organisatie heeft er echter belang bij om de maatregelen ongewijzigd uit te voeren. Sinds de ontwikkeling en vaststelling van het beheerplan is er meer inzicht gekomen in de ecologische situatie van Nederland, derhalve ook in die van Overijssel. M.n. klimaatdoelstellingen zijn zeer belangrijk geworden. Bomen slaan CO2 op. Is Natuurmonumenten bereid om, door bomen te laten staan (kost niks!), bij te dragen aan het klimaat en onze leefomgeving?

Zo ja, dan hoeft het dilemma van Natuurmonumenten niet groot te zijn. Stop met (grootschalige) boskap!