Op maandagavond 21 augustus 2023 was er een besloten informatie-avond voor omwonenden van de Helhuizen. De avond was, in de bouwvakvakantie (!), georganiseerd door de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Aveco de Bondt. De informatie bestond hieruit dat werd medegedeeld dat de boskap aan de westkant van de Sallandse Heuvelrug op 1 september zou beginnen. Dat is ruim 10 dagen na de informatie-avond. De eerste vraag vanuit de zaal was of de provincie wettelijk wel gerechtigd was om een besloten bijeenkomst te organiseren. Daar kwam niet echt een zinnig antwoord op.

E-mail vanuit de organisatoren
Een dag later ontvingen we allemaal een e-mail hoe fijn de organisatoren het hadden gevonden om elkaar te ontmoeten en te spreken. In feite was het eenrichtingverkeer geweest. Maar wat waren we fijn bijgepraat over de ontwikkelopgave Natura2000, de maatregelen voor natuurherstel en de ontwikkeling van natuurakkers. Blijkbaar hebben ze de vele boze reacties uit de zaal Ruttiaans van zich af laten glijden. Op een paar vragen uit de zaal kregen we als bijlage bij de e-mail uitsluitend nietszeggende, inhoudsloze antwoorden.

  1. “Om alle buren zo goed mogelijk te betrekken, organiseren we bijpraatmomenten”. Bijpraten is niet het betrekken van mensen!
  2. “We praten met verschillende belangengroepen; vandaar de aparte besloten bijeenkomsten”. Verdeel en heers is blijkbaar de tactiek van de provincie!
  3. “De wet natuurbescherming is er om planten- en diersoorten te beschermen. Ook het korhoen is een beschermde Natura2000-doelsoort”. Maar wel door Nederland zelf aangewezen. Elders in Europa barst het van de korhoenders. Nu moet alles wijken om er een paar te behouden op een postzegel Sallandse heide!
  4. “Samen met gebiedspartners en buren moet er een duurzaam plan gemaakt worden voor de locatie van de nieuwe parkeerplaats”. Sinds wanneer gebeurt er iets samen met de buren? En is daar in de afgelopen 15 jaar dan niet over nagedacht? Na lang aandringen vanuit de zaal viel dan de locatie Plaggenweg. Het moet wel raar lopen, als niet daar de parkeerplaats komt…
  5. “Begin september worden bomen verwijderd om de heide te vergroten en te verbinden met voedselrijker akkers aan de randen van het gebied”. Kansloze missie!

Holten Extra
Om het nog erger te maken, schreef boswachter Ine Nijveld vrijdag 25 augustus in de Holten Extra dat je in natuurakkers de insecten kan horen gonzen. Door meer van deze natuurakkers te creëren aan de flanken van de heuvelrug en deze te verbinden met de heide, kunnen we de biodiversiteit op de heide verbeteren. Ik denk dat eventuele insecten aan de flanken lekker in die natuurakkers blijven zitten. Korhoenders zijn dermate verstoringsgevoelig dat ze nooit die akkers aan de flanken zullen opzoeken voor hun kroost dat slechts drie weken insecten eet, alvorens vegetariër te worden.

Reptielen
Wat ze niet vertellen bij de propaganda over ‘versterking van de biodiversiteit’ is het volgende. Na de kap van ruim 50 hectare gezond bos (met zijn eigen specifieke biodiversiteit) gaat men de strooisellaag afschrapen om de grond te verschralen.

a. De voorgenomen boskap gaat plaatsvinden in een gebied waar een populatie zandhagedissen, hazelwormen en levendbarende hagedissen haar habitat heeft. Deze dieren vallen onder de hoogste Nationale en Internationale bescherming vlgs de Wet Natuurbescherming (Wnb artt 3.1, 3.5, 3.10 en 3.11).
b. De ‘Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer 2022’ schrijft voor dat er naast algemene zorgvuldigheidsmaatregelen ook algemene beperkingen en bijzondere beperkingen gelden bij de uitvoering van de werkzaamheden, zodat er geen schade ontstaat aan de populatie beschermde reptielen ter plaatse. Het is onduidelijk of hierover een werkprotocol bestaat.
c. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn ervan op de hoogte dat de MTB-paden in het kapgebied op bevel van de rechter in juli 2022 jaarlijks tussen 1 maart en 1 oktober gesloten zijn op basis van rapportages en wettelijke bescherming van de reptielen. Desondanks zou de kap starten op 1 september.
d. De werkzaamheden bestaan uit “het kappen van bomen, afvoeren van stobben en verwijderen van strooisel.” Dat betekent dat het leefgebied van de beschermde reptielen geheel vernietigd wordt. De beschermde reptielen leven deels op de heide en deels onder de bescherming van de struiken en bomen. Beide omgevingfactoren zijn noodzakelijk voor hun voortbestaan.
e. Het verwijderen van strooisel en stobben betekent bovendien dat de winterslaapplaatsen van de reptielen worden vernietigd. Die bevinden zich namelijk in die strooisellaag, die verwijderd gaat worden.

Boskap juridisch toegestaan?
De voorgenomen boskap op de westflank van de Sallandse Heuvelrug is in strijd met de regels en voorschriften van de Wet Natuurbescherming en de Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer 2022. Dat betekent dat de boskap illegaal is als deze plaatsvindt zonder alle voorgeschreven beschermende maatregelen.

Tja….
Wat moeten we nu met zo’n provincie en met zulke terreinbeheerorganisaties als ze voorbij gaan aan wetten, regels, bewoners, klimaatbelangen (CO2), grondwaterbeheer, het leven van reptielen, maar ook dat van predatoren van het korhoen? Wie stopt ze nog, vóórdat het bos is gekapt. De schade is dan niet te overzien en aan ‘sorry’ achteraf hebben we niets!!

Ter info
Grootschalige boskap aan de westflank van de Sallandse Heuvelrug