Op 18 januari 2020 heb ik op persoonlijke titel een klacht ingediend bij Staatsbosbeheer in Deventer. Deze klacht had betrekking op de 9e nieuwsbrief van Staatsbosbeheer over de Zunasche Heide, waar in elke editie altijd een stukje staat over de westkant van de Sallandse Heuvelrug. Op 18 februari heb ik de klacht kunnen toelichten in een gesprek met drie mensen van Staatsbosbeheer, op het kantoor in Deventer. Mijn doel was om te komen tot een rectificatie in de eerstvolgende editie van de nieuwsbrief.

Klacht
Omdat ik het als leek beschouwde als een klacht over een door Staatsbosbeheer gepubliceerde tekst, had ik mijn bezwaar tegen de tekst per e-mail ingediend als zijnde een klacht. De reactie van het Deventerse kantoor bestond vooral uit het ter discussie stellen of mijn bezwaar volgens artikel 9:1, lid 1 Awb als ‘klacht’ kon worden beschouwd. Volgens de jurist van Staatsbosbeheer was dat niet het geval en op basis daarvan is mijn ‘klacht’ ongegrond verklaard. Hoewel rectificatie daardoor niet aan de orde zou zijn, zal Staatsbosbeheer in een komende nieuwsbrief een stukje plaatsen om eventuele misverstanden weg te nemen. Naar mij toe is volkomen onduidelijk wat er in dat stukje zal staan.

Kern van het bezwaar
In de 9e nieuwsbrief Zunasche Heide staat: “Drie jaar geleden startte de participatie met buren en belanghebbenden in de omgeving van de Sallandse Heuvelrug over het broodnodige natuurherstel en de te nemen maatregelen”.

Volgens Van Dale gaat participatie om het hebben van een aandeel in iets, een deelname. Gezien het feit dat drie jaar geleden het beheerplan 042 Sallandse Heuvelrug al definitief was vastgesteld en men mondeling aangaf dat bewoners maar naar Brussel moesten gaan als ze het er niet mee eens waren, was er van participatie geen sprake.

Elders wordt in communicatie van Staatsbosbeheer gesproken van co-creatie met buren en partners om verder te werken aan het ontwerp van een open verbinding (lees: ca. 100 ha boskap). Het woord co-creatie komt in Van Dale niet voor, maar suggereert een soort samenwerkingsverband om iets tot stand te brengen. Gezien het voorgaande is er ook van co-creatie geen enkele sprake.

Rectificatie is het minste
Staatsbosbeheer Deventer heeft zich uitsluitend gefocust op de vorm en niet op de inhoud. Daarbij is het voorbij gegaan aan het bezwaar dat Staatsbosbeheer bij herhaling mooi weer heeft gespeeld met de inbreng van omwonenden, terwijl die zich drie jaar lang door Staatsbosbeheer alleen maar geschoffeerd hebben gevoeld door het negeren of bagatelliseren van hun inbreng. Bewoners aan de westkant van de Sallandse Heuvelrug voelen zich in hun hemd gezet en gekwetst door het feit dat Staatsbosbeheer in nieuwsbrieven suggereert dat zij hebben samengewerkt met hun organisatie om te komen tot plannen voor rigoureuze ontbossing. Het tegendeel is waar, bewoners verzetten zich hier juist fel tegen. En Staatsbosbeheer Deventer is hiervan zeer goed op de hoogte.

Staatsbosbeheer Nederland
Formeel bestaat er de mogelijkheid om de situatie voor te leggen aan de Nationale Ombudsman. Ik heb ervoor gekozen om Staatsbosbeheer Nederland te vragen om met hun kantoor in Deventer in gesprek te gaan en alsnog een tekst in de eerstvolgende nieuwsbrief op te nemen, waarin wordt duidelijk gemaakt dat ten onrechte de indruk van bewonersparticipatie is gewekt. De voorgenomen maatregelen in het gebied zijn volledig toe te schrijven aan provincie, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In alle andere gevallen rest mij geen andere keus dan om de situatie voor te leggen aan de Nationale Ombudsman en daarbij alle publiciteit te zoeken die er maar mogelijk is.