Wat er in het vorige stukje (21) stond, hebben we per mail onder de aandacht gebracht van de provincie, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het antwoord komt van communicatiestrateeg Jaco Koek. De helft van zijn antwoord bestaat uit het standaard mantra van de provincie: “Met de Sallandse Heuvelrug gaat het niet goed. De biodiversiteit staat onder druk.  Er spelen op hoofdlijnen drie problemen: verzuring, versnippering en verdroging. Uit onderzoek blijkt dat verschillende soorten, zoals de zilveren maan, de wulp en het korhoen het moeilijk hebben. Daarom is het noodzakelijk om nu het kwetsbare heidelandschap te herstellen”. Het andere deel bestaat uit de opvatting dat “De bron- en herstelmaatregelen van het PAS gaan overigens door. Hierop heeft de uitspraak van het Hof geen invloed”. We hebben hem bedankt voor zijn antwoord, maar iets aan hem meegegeven:

Mantra
“Jammer dat het weer het standaard verhaal is. Jammer dat je op geen enkele manier serieus ingaat op de input van omwonenden. Eeuwig en altijd wordt hetzelfde riedeltje afgedraaid. In dat riedeltje herhaal ook jij het mantra over verzuring, versnippering en verdroging. De provincie ziet die niet los van elkaar. We hebben uitgelegd dat de verzuring van de grond een andere gedaante krijgt, nu de provincie van het Europese Hof niet het aantal vergunningen voor stikstofdepositie meer mag afgeven en dus als overheid minder aan die verzuring mag bijdragen. De relatie met versnippering en verdroging is daarmee ook in een ander daglicht komen te staan”.
Als burger voel je je met Koeks antwoord niet bepaald serieus genomen door de overheid. Alsof er geen uitspraak ligt van het Europese Hof inzake stikstof, alsof er geen Urgenda-arrest ligt inzake CO2, alsof het zogenaamde herstel van de kwetsbare heide niet in de Gebiedsanalyse Sallandse Heuvelrug PAS staat beschreven, etc.

Vragen
We hebben zo maar een aantal uit de vele vragen aan de communicatiestrateeg voorgelegd:
– Kun je ook aangeven waarom het voorkomen van de zilveren maan nu juist op de Sallandse Heuvelrug moet worden bevorderd, terwijl het beestje het elders (waar de nattere omstandigheden meer geschikt zijn) prima doet?
– Kun je aangeven waarom dat ten koste moet gaan van dieren die nu op de Sallandse Heuvelrug leven?
– Kun je zwart op wit aangeven wat de verwachte resultaten zijn van het toevoegen van kalk en steenmeel (dat kan wel degelijk wetenschappelijk worden becijferd)?
– Kun je aangeven in welk document er concrete maatregelen staan genoemd om de wulp te behouden?
– Kun je aangeven waarom in formeel vastgestelde documenten van de provincie staat dat totdat de maatregelen zijn voltooid, er geen korhoenders meer geïmporteerd zullen worden (met een bevestiging van de staatssecretaris!) en dat dit toch diverse malen is gebeurd?
– Zou je eens kunnen ingaan op al onze eerder geuite bezwaren tegen die corridor naar intensief gecultiveerde landbouwgebieden, waarbij korhoenderkuikens aan de wandel moeten langs een parkeerplaats en een populaire fietsroute?
– Kun je uitleggen waarom uitbreiding van de heide wordt beschouwd als herstel van de heide?
– Kun je vóórdat er heel veel bos onherroepelijk gaat worden gekapt, uitleggen wat de verwachte resultaten van alle maatregelen zijn en welke de alternatieve maatregelen zijn indien de resultaten tegenvallen (maar waaraan afgemeten?)?

Bevolking serieus nemen
Al sinds april 2017 worden we als bewoners inhoudelijk genegeerd. Blijkbaar is de provincie niet in staat of bereid om de bevolking (en niet alleen economisch belanghebbenden!) tegemoet te komen, behalve door ze hier en daar een boom te laten aanwijzen, die mag blijven staan.
Het kan niet zo zijn dat de voorgestelde maatregelen op de Sallandse Heuvelrug ongewijzigd kunnen doorgaan. Er ligt geen (wetenschappelijke) onderbouwing, er ligt geen enkele resultaatverwachting, er is grote maatschappelijke weerstand, er liggen juridische uitspraken die wel degelijk invloed hebben op de gedachte achter de geplande maatregelen. Inhoudelijk valt er ook zoveel op de maatregelen af te dingen, zoals wij bij herhaling hebben aangegeven.

Onafhankelijk onderzoek
We vinden het heel jammer dat de overheid, in casu de provincie Overijssel, miljoenen aan gemeenschapsgeld besteedt en zo’n autonome koers vaart. Maar het is vooral jammer dat het bos op de Sallandse Heuvelrug met al zijn huidige flora en fauna de dupe gaat worden van doorgedramde maatregelen waarvan de uitkomsten absoluut onzeker zijn. Wat we wel zeker weten, is dat er veel CO2 zal vrijkomen, dat er de komende decennia veel minder CO2 zal worden ingevangen (en dat terwijl de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer vorig jaar naar recordhoogte is gestegen, aldus de VN op 22 november in een jaarlijks klimaatrapport), dat vossen en kraaien worden afgeschoten ten gunste van een heel misschien terugkerende zilveren maan of korhoender, dat de grond immens verzuurd is en dat de provincie niet bereid is om de bron van de oorzaak aan te pakken (en alleen kiest voor lapmiddelen). Nogmaals hebben we aangeboden om bij te dragen aan de wetenschappelijke fundamenten voor een gedegen en onafhankelijk onderzoek.

Alles in het belang van een gezonde natuur en een gezonde leefomgeving voor ons en voor toekomstige generaties!