In een samenwerkingsverband van drie organisaties (Stichting ter behoud van het Schoorlse en Kennemerduinengebied, Bomenstichting Achterhoek en Stichting de Woudreus) is er een brief gestuurd naar de Commissie voor LNV in de Tweede Kamer (overigens hebben deze drie organisaties aan de wieg gestaan van het Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming). Wat staat er op hoofdlijnen in de brief?

Carola Schouten heeft haast
In haar haast om de bossenstrategie door de kamer te krijgen, heeft minister Schouten alvast de concept hoofdlijnen naar buiten gebracht. In deze hoofdlijnen is de input van het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming nog niet meegenomen. Desondanks meent Schouten dat “natuurherstelmaatregelen in natuurgebieden met voorrang moeten worden uitgevoerd” (lees: omvorming van bos naar heide en stuifzand). En dat, terwijl er al zo weinig bos in Nederland is.

Feiten en fabels rond Natura2000
Natura2000 is zeer beslist over het beschermen van aanwezige soorten en de habitats van soorten. Bos is ook een habitat dat dient te worden beschermd. Dat er in Europa afspraken zijn gemaakt over instandhoudingsdoelen voor bepaalde soorten en habitats doet niets af aan het feit dat bestaande bossen moeten worden beschermd. Nergens staat er dat er natuur moet worden ontwikkeld die er op dat moment nog niet is. Omvorming van bos naar heide en stuifzand is daardoor bepaald geen vanzelfsprekendheid. De tunnelvisie gaat ten koste van actuele problemen rondom stikstof, CO2 en hittestress.

Koffiedik
Het kappen van bossen ten gunste van heide en stuifzand zou een effect kunnen hebben op de natuur, maar resulteert mogelijk pas over vijftig jaar in de gewenste situatie. Gezien de gevolgen van de snelle klimaatveranderingen, is het uiterst ongewis of de gewenste situatie ooit wordt bereikt. Ondertussen is het nuttige bos vernietigd.

Corona
Het najagen van ongebreidelde economische groei eist zijn tol. De cruciale spil van economie, de mens, is geveld door corona. Investeren in de gezondheid van de mensen is gunstig om de economie draaiende te houden. Bossen hebben een aantoonbaar goede invloed op de gezondheid van mensen, waar dat van heide en stuifzand niet bekend is. De schade van boskap die eufemistisch ‘natuurherstel’ wordt genoemd, is onomkeerbaar.

Tweede Kamer
De inhoud van de brief sluit aan bij wat er in deze blog telkens naar voren wordt gebracht. Het is zeer te hopen dat de Tweede Kamer, die nu ongetwijfeld volop bezig is om de corona-crisis te monitoren, kennis neemt van de standpunten van het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming en minister Schouten tot de orde roept vóór het te laat is!