Op woensdag 20 mei 2020 stond er een groot artikel in de Volkskrant met de titel “De oplossing ligt in de natuur”. Het probleem dat ten grondslag ligt aan de oplossing is het volgende: de COVID19-pandemie is een gevolg van onze manier van leven die het klimaat opstookt, aardse hulpbronnen uitput en de natuur verwoest. Een ‘groen herstel’ is daaruit de enige uitweg.

Green Deal
De Europese Commissie presenteerde woensdag, in het kader van de Green Deal, een groeistrategie die integraal rekening houdt met twee pijlers: de nieuwe biodiversiteitsstrategie 2030 en ‘Farm to Fork’, verduurzaming van de landbouw. Om klimaatdoelen te realiseren, is het niet voldoende om minder CO2 uit te stoten; er moet actief CO2 uit de lucht worden verwijderd. Voor een deel kan dat via technische oplossingen, maar beter is het om gebruik te maken van de natuur. Bossen, venen, natuurlijke graslanden en wetlands kunnen veel CO2 opslaan en nadelige gevolgen van opwarming, zoals erosie en overstromingen, beperken.
Het artikel gaat helaas nauwelijks in op de tweede pijler, de verduurzaming van de landbouw. Er wordt in elk geval nergens gezegd dat de natuur moet worden ‘hersteld’, zodat de landbouw op de huidige schaal schadelijke stikstof mag blijven uitstoten. Waar gesproken wordt van natuurherstel, bedoelt men bescherming van bossen en herbebossing. En dan vooral herstel van natuurlijke bossen, want die leggen méér CO2 vast en leggen het lánger vast. Ze zijn ook beter voor de biodiversiteit. ‘Natuurlijke systemen zijn vrijwel altijd superieur aan menselijke oplossingen’.

Ander verhaal
Dat is een ander verhaal dan wat de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten ons willen doen geloven. Daar willen ze bos omvormen naar heide en stuifzand. Dat is wat zij natuurherstel en verbetering van de biodiversiteit noemen. Als we nu moeten kiezen tussen de (terug)komst van een kamsalamander en een korhoen op de Sallandse Heuvelrug of een bijdrage leveren aan de levensbedreigende klimaatproblematiek, dan is de keuze toch gauw gemaakt. De provincie baseert zich op Natura2000, maar blijkbaar is er op Europees niveau een nieuwe biodiversiteitsstrategie 2030 beschikbaar. Het lijkt ons beter die eens goed te bestuderen vóórdat er nog één boom op de Sallandse Heuvelrug wordt gerooid. Dat geldt ook voor de dames en heren die nu werken aan de Nederlandse bossenstrategie.

Natuurherstel en biodiversiteit
Wie een beetje rondfietst rond het buurtschap Helhuizen en op de Holterberg, ziet overal percelen die in het recente verleden zijn kaalgekapt en nu vol staan met dennetjes en/of vossenbes. Zie de foto’s. Het is volstrekt ongeloofwaardig dat hier gewerkt wordt aan natuurherstel en biodiversiteit. Laten we dat achterhaalde Natura2000 (de naam zegt het al) vergeten en ons richten op de toekomst: écht natuurherstel met verbetering van de biodiversiteit door bescherming, uitbreiding en rewilding van bossen!