Tijdens de informatie-avond in Nieuw-Heeten, op 6 april 2017, kondigde Natuurmonumenten aan dat de geplande maatregelen van de provincie niet alleen te maken hadden met de instandhouding van het korhoen, maar ook van een aantal andere dieren. Het zou gaan om de roodborsttapuit, de kamsalamander, de zilveren maan en de nachtzwaluw.

IUCN
De International Union for Conservation of Nature is ‘s werelds grootste en oudste unie voor natuurbescherming en zij verenigt de ervaring, kennis en netwerk van 1.300 overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven en ruim 15.000 wetenschappers. IUCN is de wereldwijde autoriteit op het gebied van de status van de natuur en de benodigde beschermingsmaatregelen.

De Roodborsttapuit
Volgens de IUCN is er geen aanleiding te veronderstellen dat de soort in aantal achteruit gaat. Om deze reden staat de roodborsttapuit als niet bedreigd op de lijst van de IUCN. Het is een vogel die vooral aan de kust voorkomt. Volgens het Gebiedendocument Sallandse Heuvelrug van Synbiosys-Alterra (Broedvogels A276) levert de Sallandse Heuvelrug onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie. Uit niets, ook niet uit het beheerplan Sallandse Heuvelrug, blijkt er enige noodzaak om voor de roodborsttapuit bij de Helhuizen bos om te vormen naar heide.

De Kamsalamander
Internationaal wordt de kamsalamander door de IUCN als niet bedreigd beschouwd. De habitat van de kamsalamander bestaat uit kleinschalige landschappen met bospercelen, heggen en struwelen in de buurt van water. De kamsalamander is een amfibie en kan niet verder dan 500 meter van water af leven. Nu is er nergens water binnen het om te vormen gebied, noch binnen een straal van 500 meter rond het om te vormen gebied aan de westkant van de Sallandse Heuvelrug. Wat probeert de provincie voor de kamsalamander in dit gebied te bereiken? Uiteraard zijn er geen meetbare doelstellingen in haar plannen te vinden.

De Zilveren Maan
De zilveren maan leeft vooral in vochtige graslanden, met open begroeiing en in moerassige gebieden. Deze vlinder zal weinig kans krijgen om bij de Helhuizen te gedijen in een heidelandschap, omringd door intensieve landbouw. Elders in Nederland, waar de omstandigheden geschikt zijn, doet de zilveren maan het goed. Waarom zou de provincie deze vlinder per se op de Sallandse Heuvelrug willen hebben?

De Nachtzwaluw
Volgens het beheerplan Sallandse Heuvelrug (§ 3.3.8) is de dichtheid van de nachtzwaluw tussen 1995 en 2006 gestaag toegenomen. In de broedseizoenen na 2006 is de dichtheid stabiel. De soort neemt landelijk gezien eveneens toe. Dat wordt bevestigd door het Gebiedendocument Sallandse Heuvelrug van Synbiosys-Alterra (Broedvogels A224). Waarom zou het ‘Helhuizenbos’ moeten worden omgevormd naar heide (opgeofferd) voor de instandhouding van een dier dat niet bedreigd wordt?

Werkelijke belangen?
Is er werkelijk een probleem met deze dieren of zitten er heel andere belangen achter de doelstellingen van de provincie rondom bovengenoemde dieren? Is Nederland in 2005 niet door Europa veroordeeld voor het niet nakomen van de Vogelrichtlijn (per 1 januari 2017 vallend onder de Wet Natuurbescherming)? En moet dit via Natura2000 worden hersteld? Openheid zou de overheid sieren.

De huidige bewoners van het bos
Vanuit de provincie is er veel aandacht voor een beperkt aantal dieren. In het kader van ‘behouden en verbeteren van de biodiversiteit’ is er veel te weinig aandacht voor het welzijn van de huidige bewoners van het bos, zoals reeën, vossen, roofvogels, eekhoorns, konijnen en vleermuizen. De grond mag dan te zuur zijn, zij zijn momenteel de bewoners van een relatief uitgebalanceerd natuurgebied. Met de voorziene bosomvorming gaat er voor hen niet tijdelijk maar structureel iets veranderen. Zijn er voor deze dieren geen doelstellingen? Of zit daar geen subsidie op….?