Op woensdag 20 maart 2019 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. In deze regio mag u voor de Provinciale Staten van Overijssel naar de stembus. Zoals u weet, drukt deze provincie een zwaar stempel op het beleid ten aanzien van de Sallandse Heuvelrug. Die verkiezingen gaan dus wel ergens over.

Maar eerst even de relatie tussen de Provincie en vliegveld Lelystad
Op Nu.nl viel op 13 februari te lezen dat de provincie Overijssel en vijftien gemeenten in die provincie niet willen dat Lelystad Airport opengaat, vóórdat de herindeling van het luchtruim af is, zo schrijven ze in een gezamenlijke brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). In diezelfde brief staat volgens Nu.nl: “Toen de minister het dossier Lelystad Airport aan het begin van de kabinetsperiode oppakte, nam zij zich voor om te werken aan het herstel van vertrouwen in de overheid”. De provincie en gemeenten willen daarom een “open, transparant en navolgbaar besluitvormingsproces”. In het huidige besluitvormingsproces wordt in hun ogen voorbijgegaan aan de “balans tussen economie, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid”.
We waarderen de opstelling van de provincie waar het gaat om vliegveld Lelystad, maar wat we de provincie als bewoners aan de westkant van de Sallandse Heuvelrug verwijten, is precies het tekortschieten op de terreinen die zij de minister verwijt. Waar het gaat om dit bos- en heidegebied, zijn de draconische boskapmaatregelen (binnen Natura2000 en de PAS) niet genomen vanuit een “open, transparant en navolgbaar besluitvormingsproces”. Bovendien is de “balans tussen economie, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid” slechts vanuit een zeer beperkte invalshoek te herkennen. Het zou de provincie sieren wanneer ze zelf als eerste zou werken aan het herstel van vertrouwen in de overheid.

Er valt wel wat te stemmen
De volgende partijen doen mee aan de Statenverkiezingen in Overijssel:  PVV, CDA, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, FvD, SGP, PvdA, PvdD, 50Plus, DENK, SP en D66.
Wie door de verkiezingsprogramma’s van de partijen heengaat, merkt dat alle partijen wel iets hebben met behoud of herstel van de natuur, met biodiversiteit, met landbouw. De manier waarop ze op die terreinen iets willen bereiken, verschilt. Wat ze gemeen hebben, is dat verkiezingsretoriek de boventoon voert. Een greep uit de programma’s:

CDA
Het CDA wil het landelijk gebied verduurzamen, maar stelt op de eerste plaats dat boeren en tuinders een grote bijdrage leveren aan onze economie. Deze partij wil niet langer focussen op schaalvergroting  en maximale productie, maar meer op kwaliteit en draagvlak, op ecologische landbouw en op verbeteren van de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Er moet wel ruimte blijven om te ondernemen. Het CDA gaat meer voor kwaliteit dan voor kwantiteit en streeft in dat kader voor een compact Natuurnetwerk Nederland, zolang ondernemen rond natuurgebieden mogelijk blijft. Maar hoe dan concreet…?

GroenLinks
GroenLinks wil de uitstoot van CO2 en andere milieu-onvriendelijke stoffen flink verminderen. De partij wil dat de provincie de natuur meer ruimte geeft en werkt aan betere verbindingen tussen natuurgebieden. Bij de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland moet de provincie rekening houden met populaties van bedreigde planten en dieren. GroenLinks wil meer biodiversiteit en een bijenvriendelijke provincie, door het terugdringen van chemische bestrijdingsmiddelen na afspraken met boeren. Dit programma is ook niet echt concreet….

VVD
De VVD is op het gebied van ecologie het minst uitgesproken. De partij ziet graag toe op een gezonde balans tussen economie en ecologie en op het behouden van biodiversiteit. Een boer moet kunnen boeren. Dierenwelzijn, volksgezondheid, milieu en maatschappelijke acceptatie vindt men belangrijker dan de grootte van een stal. En hoe vult de VVD die gedachten dan concreet in….?

Partij voor de Dieren
De PvdD wil meer natuur en een veerkrachtige natuur, door natuurgebieden met elkaar te verbinden en de oorspronkelijke ecologische hoofdstructuur te herstellen. De PvdD wil dat de provincie inzet op bronbeleid: geen natuurvervuiling (door verkleining van de veestapel, geen nieuwe stallen e.d.). Men wil het gebruik van landbouwgif sterk beperken en men wil het vermarkten van de natuur stopzetten. De provincie zou hiertoe een natuurvisie moeten opstellen, gericht op behoud en versterking van de biodiversiteit. Mooie woorden, maar hoe pakken ze dat concreet aan….?

Partij van de Arbeid
Ook de PvdA zet in op biodiversiteit. Men ziet het belang van Natura2000 en het Natuurnetwerk Nederland, maar twijfelt openlijk of deze garant staan voor de instandhouding van de biodiversiteit. De PvdA ziet de gespannen relatie met intensieve vormen van landbouw. Men ondersteunt de PAS, maar men heeft twijfels over de uitwerking. In het kader van stikstofdepositie ziet men extra meetpunten en inkrimping van de veestapel als reële opties. Echt concreet wordt de PvdA nog niet als het gaat om het ontspannen van de relatie tussen natuur en economie.

D66
Volgens D66 heeft de Provincie een belangrijke rol op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en landschap, water en verkeer en vervoer. Deze partij vertrouwt op de nieuwe omgevingswet als het gaat om een samenhangende aanpak. D66 wil dat het mogelijk wordt om agroparken aan te wijzen. Hier kunnen duurzame kringlopen tot stand gebracht worden. D66 wil dat de provincie vaart zet achter het ophanden zijnde Deltaplan biodiversiteit. Samen met partners en inwoners wil D66 dat de provincie inwoners stimuleert om insectvriendelijke maatregelen te treffen. Of hier nu een concrete sleutel voor de toekomst ligt…?

We wensen u veel sterkte bij uw keuze.