Nu.nl besteedde op 13 maart jl. aandacht aan de komende provinciale-statenverkiezingen en dan vooral aan hoe de provincies de jarenlange krimp van het bos kunnen omkeren. Dezelfde dag had De Volkskrant een groot artikel over “bomen kappen voor het klimaatakkoord”.

Provincie en bos
Jaap Kuper is oud-rentmeester van het kroondomein Het Loo en secretaris van de stichting Natuurvolgend Bosbeheer. Kuper betreurt het volledig kappen van grote bosgebieden. Nu.nl citeert hem: “Bossen hebben zich de laatste honderd jaar ontwikkeld tot veelzijdige ecosystemen, en dat verlies je volledig bij kap. Het landschap wordt afgekloven. Eerst had je bos en nu een kale vlakte. Voordat het weer is zoals het was, ben je tachtig tot honderd jaar verder.”

Provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid van de bossen in Nederland. Een van de kerntaken van de provinciale staten is het realiseren van nieuwe natuur en het behouden van de huidige natuur. Sinds 2013 verliest Nederland jaarlijks meer bos dan dat er nieuw wordt geplant. Per jaar verdwijnt ruim 3.000 hectare bos, dat deels wordt gecompenseerd door het elders planten van ruim 1.600 hectare bos. Bossen kunnen de CO2-uitstoot compenseren. Bomen nemen CO2 op uit de lucht en slaan dat op. Dat is dan ook de reden dat in het klimaatakkoord een uitbreiding van het Nederlandse bosgebied wordt voorgesteld.

Hoogleraar Europese bossen Gert-Jan Nabuurs van Wageningen University & Research (zie ook de uitzending van Nieuwsuur van 8 maart jl.) wijst volgens Nu.nl op de volgende richtlijnen uit het klimaatakkoord:

  • Voorkomen ontbossing. Afname van CO2-vastlegging door ontbossing wordt zo veel mogelijk voorkomen.
  • Uitbreiding bos en landschap. Door aanleg van extra bomen en bos- en natuurgebieden binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland, in de openbare ruimte, bij infrastructuur en op landbouwgrond wordt de CO2-vastlegging vergroot.
  • Waar ontbossing noodzakelijk is, maken partijen gezamenlijke afspraken over een adequate CO2-compensatie.

De hoogleraar zegt dat er maar één ding op zit om het bos in betere staat te brengen. “Dan moet je actiever gaan planten. Met bomenkap verlies je die opgeslagen CO2 weer. Je kunt best kappen, maar je moet ervoor zorgen dat je dat in balans houdt. Dat gebeurt nu niet”. Hij vervolgt: “Ook kan er kritischer worden gekeken naar ontbossing. Is heidevorming echt nodig? De politieke wil om actief bomen in te planten is zeer beperkt”.

Ook Jaap Kuper wijst naar de provincies. “Sinds de decentralisatie moet het provinciebestuur een eigen specifiek bosbeleid hebben. Ze hebben die taak gekregen, maar zonder extra kennis en personeel. Provincies zijn wel bezig met het maken van een eigen beleid, maar ze zijn zich er nog te weinig van bewust dat ze deze taak hebben.”

Dat alles maakt het wel heel navrant om door politieke onmacht en onwil een heel groot stuk bosgebied op de Sallandse Heuvelrug kwijt te raken. Neemt u dit vooral mee in uw stem op 20 maart!

Biomassa
Het Nederlandse klimaatakkoord leunt stevig op biomassa om de CO2-doelstellingen te halen, aldus de Volkskrant. Biomassa wordt gebruikt als brandstof, maar ook als grondstof voor producten die nu nog uit aardolie wordt gehaald. Volgens Jan Ros, onderzoeker en biomassa-expert van het Planbureau voor de Leefomgeving, probeert Nederland met biomassa op korte termijn de CO2-uitstoot te verminderen, maar hoe die biomassa wordt geproduceerd, vervoerd of gebruikt, telt niet mee om te bepalen of biomassa duurzaam is. Wanneer biomassa wordt verbrand, komt de daarin opgeslagen CO2 weer vrij in de atmosfeer. Die wordt opgenomen door nieuwe bomen en planten, maar het duurt jaren voordat die eenzelfde hoeveelheid CO2 hebben invangen als er is vrijgekomen.

Voorstanders van het gebruik van biomassa benadrukken wel dat het moet gaan om rest- en afvalstoffen, die niet ten koste gaan van natuurlijke voeding voor mens en dier. Er moeten geen bomen voor gekapt worden, ook al wordt er knap aan verdiend.

Provincie
De provincie heeft een heel belangrijke rol als het gaat om bosbeheer. Het is de hoogste tijd dat de provincie Overijssel verder kijkt dan de beheerplannen en gebiedsanalyses die gebaseerd zijn op Natura2000 en de PAS. Niemand kan zich aan de berichtgeving onttrekken dat het qua klimaat en de uitstoot van broeikasgassen vijf voor twaalf is. Waarom houdt de provincie vast aan haar ideeën omtrent een paar korhoenders en roodborsttapuiten (hoe belangrijk ook!!) en gaat zij totaal voorbij aan de klimaatproblematiek die nu zo actueel is?!