De provincie geeft twee redenen voor het kappen van honderden hectaren bos aan de noord- en westkant op de Sallandse heuvelrug. Ten eerste zou het verwijderen van bos (in combinatie met bekalking) versterkend zijn ten behoeve van droge heide, wat een “bewezen maatregel” is voor het korhoen dat afhankelijk is van een goede kwaliteit heide (Natura2000 Beheerplan Sallandse Heuvelrug, tabel 5.4 Definitieve set van maatregelen). De tweede is dat er corridors ontstaan met omringend landbouwareaal, waardoor insecten in de richting van de heide kunnen migreren (verhaal van de boswachters).

Droge heide
Volgens de gebiedsanalyse Sallandse Heuvelrug Programmatische Aanpak Stikstof (§ 6.1.3) bestaan grote delen van de huidige heide uit oude heide (ouder dan 20 jaar). In Bijlage 10 bij het Beheerplan N2000 Sallandse Heuvelrug (§ 3 Droge heiden) staat dat de heide weliswaar soortenarm is, maar rijk gestructureerd, vitaal en betrekkelijk weinig vergrast, waarin alle leeftijdklassen van struikhei in redelijke mate voorkomen, zij het niet uniform verdeeld. Er zijn ook (recent geplagde) stukken met jonge dopheide. Overigens komen beide kwalificaties uit hetzelfde onderzoek van Aptroot en De Beer, uit 2008 !! Als er in 2008 al problemen met de heide waren, dan kunnen we concluderen dat de beheerders er in de afgelopen tien jaar te weinig aan hebben gedaan om de kwaliteit van de heide te verbeteren. Men heeft daarin zodanig gefaald, dat de enige oplossing zou zijn om de heide uit te breiden ten koste van bos. Dat is een zeer kromme schijnoplossing. En wie garandeert dan dat diezelfde natuurbeheerders de nieuwe heide, naast de bestaande heide, nu wél goed gaan onderhouden?

Corridors
We hebben in eerdere stukken al aangegeven dat corridors naar omringend landbouwgebied alleen dan zin hebben indien er sprake is van extensieve landbouw. En dat is niet het geval. Kijkt u eens naar onderstaande filmpje van de Helhuizen:
Extensieve landbouw???

Is dit wat de natuurbeheerders voor ogen hebben? In § 6.3 van het Beheerplan, sectie I, staat een heel kleine suggestie om in de tweede beheerplanperiode een deel van het agrarisch gebied Helhuizen te extensiveren. Er wordt gesproken van 20 hectare, afhankelijk van de ontwikkeling van de korhoenpopulatie. Hoe lang zou het duren voordat alle glysofaat en andere bestrijdingsmiddelen uit de bodem zijn? dat zien ze dan later wel. Eerst moeten er in september bomen worden gekapt…. Volgt u vooral KRO/NCRV De Monitor die in tekst en beeld de ontbossing van Nederland genuanceerd in beeld brengen!! Het kan toch niet waar zijn dat Brussel zou hebben besloten dat overal in Nederland hele stukken bos moeten verdwijnen. In welk Brussels document staat er precies dat er in Salland bomen weg moeten om de droge hei uit te breiden? Stel dat ze in Brussel zouden besluiten dat de Bourgogne geen wijn meer mag leveren, maar bosgebied moet worden. Dan stond Frankrijk op zijn kop. Waar was Nederland? En waarom volgen de provincies Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zo slaafs? Welke belangen spelen er dan?

Ter info:
Bomenkap buiten de kaalkap om in hetzelfde gebied

en

Uitdunnen in het broedseizoen Helhuizen