Het rapport van de commissie Remkes is uit. In dat rapport met de veelzeggende titel “Niet alles kan” staan aanbevelingen voor de manier waarop de stikstofuitstoot op korte termijn kan worden teruggebracht. Het rapport met de visie op lange-termijnmaatregelen verschijnt volgend jaar. Het eerste rapport maakt duidelijk dat economie niet langer boven alles verheven is, dat als we zo doorgaan ons leefklimaat totaal verziekt raakt. We zullen iets moeten doen aan het behoud en het herstel van het leefklimaat, dat in het rapport simpel ‘natuur’ wordt genoemd.

Natura2000
De provincie Overijssel is al jarenlang verantwoordelijk voor het behoud en het herstel van de natuur op de Sallandse Heuvelrug. In het kader van Natura2000 heeft de provincie enorm veel rapporten opgesteld en laten opstellen. De belangrijkste zijn de PAS Gebiedsanalyse en het Beheerplan. In dat Beheerplan_042_Sallandse_Heuvelrug beschrijft de provincie de instandhoudingsmaatregelen. Die zijn vooral gebaseerd op de visie van de terreinbeheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer om een open en gevarieerd heidelandschap met akkers en graslanden langs de flanken te creëren (p.7). Het PAS-maatregelenpakket vormt het belangrijkste onderdeel van dit beheerplan (p.26). In een deskundigenoverleg (14 augustus 2012) is vastgesteld welke minimale bosomvorming naar heide nodig is om de instandhoudingsdoelen voor Vochtige heide, Zure vennen en Korhoen te realiseren (p.26).

Realisme
Het gebied aan de westkant van de Sallandse Heuvelrug waar volgens de plannen veel bos gekapt gaat worden, kent geen vochtige heide noch zure vennen. Dus puur om de instandhouding van het korhoen te realiseren, is de provincie bereid om zo’n 100 hectare bos op te offeren. Over het realiteitsgehalte van deze doelstelling hebben we al meer dan genoeg geschreven. Dat gehalte is bijzonder laag. Feitelijk heeft de boskap geen enkele zin. Het deskundigenoverleg vond plaats in 2012! Inmiddels is er het nodige veranderd. We hebben bomen hard nodig om te voldoen aan de voor Nederland geldende richtlijnen van het klimaatakkoord. Het Europese Hof van Justitie en de Raad van State hebben de essentie van de PAS tot nul gereduceerd. Dat betekent dat het PAS-maatregelenpakket niet langer het belangrijkste onderdeel van het beheerplan vormt. Mocht de provincie volharden in het kappen van bomen aan de westkant van de Sallandse Heuvelrug, dan is de vraag wat het motief hiervoor zou kunnen zijn. En wat het ook is, het valt aan niemand uit te leggen. Natuurmonumenten heeft aangekondigd de kap voorlopig op te schorten. Uit oogpunt van natuur en leefklimaat zou het goed zijn als Natuurmonumenten definitief afziet van boskap en dat Staatsbosbeheer zich hierbij aansluit.